skip to Main Content
0216 7715974 info@fsmahmutoglu.av.tr
 1. Cevap ve Düzeltme Hakkı, Yüksek Lisans Tezi, 1985 (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi’nde mevcuttur.)
 2. ‘Uyuşmazlığın Barışçı Yollarla Çözümünde Resmi Arabuluculuk, Yeni İş Dünyası Dergisi, Haziran 1986, Sy. 80, Sayfa: 0-35
 3. Cevap ve Düzeltme Hakkının Kullanılmasında Pasif Süjelerin Ceza Sorumluluğu, İ.Ü. Basın Yayın Yüksek Okulu Yıllığı, 1988.
 4. Türkiye’deki Siyasal Suçlar, 09.11.1989 tarihinde Almanya’nın Freiburg şehrindeki Max-Planck Uluslararası Ceza Hukuku Enstitüsü’nde düzenlenen bilimsel kollogyumda sunulan tebliğ.
 5. 3984 sayılı Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun Üzerine Düşünceler, Marmara İletişim Dergisi, Temmuz 1994.
 6. Kabahatleri Suç Olmaktan Çıkarma Eğilimi ve Düzene Aykırılıklar Hukukunda (İdari Ceza Hukukunda) Yaptırım Rejimi (Doktora Tezi), Kazancı Yayınları, İstanbul 1995.
 7. İdari Para Cezası Yaptırımını Gerektiren Eylemler Yönünden Yargılama Rejimi, İÜHFM, 1995-1996.C. LV, Sayı:1-2, Sayfa:151-171.
 8. Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların ve Hürriyeti Sınırlayıcı Emniyet Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun (Federal Alman Ceza İnfaz Kanunu Çevirisi -16 Mart.1976), İÜHFM, 1995-1996.C. LV, Sayı:1-2, Sayfa: 501-546. (ÇEVİRİ)
 9. “Kanunu Bilmemek Mazeret Sayılmaz” konulu bilimsel görüş. (Dr.Yener Ünver ile birlikte) İstanbul Barosu Dergisi, İstanbul 1998. c:72, Sayfa: 4-5-6.
 10. İnsan Hakları Açısından Tutuklama ve Türk Hukuku, Nurullah KUNTER’e Armağan, İstanbul 1998, Sayfa:155-179.
 11. “Suçluların Geri Verilmesi” Ceza Hukuku Günleri, 70. Yılında Türk Ceza Kanunu, Genel Hükümler, (26-27 Mart 1997), İstanbul 1998.
 12. Suç Teorisi (Prof. Dr. Kayıhan İçel ve diğerleri ile birlikte), 2. Kitap, Suç Kavramına İlişkin Genel Bilgiler – Suçun Yapısal Unsurları – Suçun Özel Oluşum Biçimleri, Sebat Yayınevi, İstanbul 1999.
 13. Yaptırım Teorisi (Prof. Dr. Kayıhan İçel ve diğerleri ile birlikte), 3. Kitap, Genel Esaslar – Yaptırım Türleri – Cezaların Saptanması – Cezanın Düşmesi – Cezalara Seçenek Olan Kurumlar, Beta Yayınları, İstanbul 2000.
 14. ‘Türk Ceza Kanunu’nun 463. Maddesi Hükmünün Taksirle İşlenen Suçlar Açısından Uygulanabilirliği Sorunu’, Adalet Yüksekokulu’nun 20. Yıl Armağanı, İstanbul 2001, Sayfa: 175-185. (KARAR TAHLİLİ)
 15. Karşılaştırmalı Hukuk Bakımından İnternet Süjelerinin Ceza Sorumluluğu, İÜHFM, C:LIX, Sayı:1-2, İstanbul 2001, Sayfa:39-49.
 16. Türkiye Barolar Birliği’nin 2001 yılında Çanakkale’de düzenlemiş olduğu “Organize Suçluluk, Yolsuzluk ve Kara Parayla Mücadelelerde Türkiye’nin Konumu” konulu panelde  “Ekonomik Suçlar Bağlamında Örgütlü Suçluluk” konusunda tebliğ sundum. Türkiye Barolar Birliği Yayını, Çanakkale 2001, Sayfa:3-56.
 17. “Bankacılık Suçları Bağlamında Çıkar Amaçlı Suç Örgütü”, Türkiye’de Organize Suçlarla Mücadelenin Avrupa Birliği’ne Uyum Süreci Çerçevesinde Değerlendirilmesi konulu 05.10.2001 tarihli Panel, İ.Ü. Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul 2002, Sayfa:92-118.
 18. Ekonomik Suçlar Bağlamında Kredi Hukukundan Kaynaklanan Suç ve İdari Suçlar (Doçentlik Tezi), Seçkin Yayınları, Ankara 2003.
 19. “Bankacılık Kanunu ve İlişkili Kanun Değişikliklerinin Hukuk Açısından Değerlendirilmesi” konulu panelde, “5020 Sayılı Yasa’nın Getirdiği Yeni Düzenlemeler” konulu tebliğ, İstanbul Barosu Yayını, 2004, Sayfa:41-52.
 20.  “Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler Açısından İnternet Süjelerinin Ceza Sorumluluğuna Genel Bakış”, Hukuki Perspektifler Dergisi, Sayı:1, İstanbul 2004, Sayfa: 58-61.
 21. Adli Tıp Kurumunun 8-12 Ekim 2003 tarihleri arasında düzenlemiş olduğu 10. Adli Tıp Günleri, “T.C.K. 403/6. Maddesinin İrdelenmesi” konulu tebliğ, Adli Tıp Kurumu Yayınları-10, İstanbul 2004, Panel 3, 1. Oturum, Sayfa: 73-76, 2. Oturum, Sayfa: 85-87, Tartışma, Sayfa: 91-92.
 22.  Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türkiye Barolar Birliği’nin 21-22 Mayıs 2004 tarihinde düzenlemiş oldukları “Toplumsal Değişim Sürecinde Türk Ceza Kanunu Reformu” konulu panelde, “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar” konulu tebliğ, Türkiye Barolar Birliği Yayını, Birinci Baskı, Ağustos 2004, Sayfa: 237-255.
 23. TBMM Adalet Komisyonu’nda Kabul Edilen Türk Ceza Kanunu Tasarısı Hakkında Görüş., Türkiye Barolar Birliği’ne sunulan Rapor, Türkiye Barolar Birliği Yayını, 2. Kitap, Eylül 2004, Sayfa: 357-378.
 24. Adli Tıp Kurumunun 29 Eylül – 3 Ekim 2004 tarihleri arasında düzenlemiş olduğu 11. Ulusal Adli Tıp Günleri “Bilimsel Danışma Kurulu”nda, “Yeni Türk Ceza Kanunu’nun Öngördüğü Esaslar Çerçevesinde Akıl Hastalığı ve Kusur Yeteneği” konulu tebliğ, Adli Tıp Kurumu Dergisi, Adli Tıp Kurumu Yayınları-12, Sayfa: 85-88, Tartışma Sayfa: 88-95.
 25. Türk Hukuku’nda Müdafiin Yasaklılık Halleri, Seçkin Yayınları, Ankara 2004.
 26. “Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Nedenler”, Çanakkale Barosu ve Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen ‘Yeni Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanunu’ konulu 01.04.2005 tarihli Panel, TBB Yayınları 85, 3. Kitap, Ankara, Temmuz 2005, Sayfa: 138-147.
 27. Back to Back, Fiduciary, Off Shore Bankacılık İşlemleri Bağlamında, Bankalar Kanunu 22/3 ile 22/4 Maddeleri Arasındaki Temel Farklar, Hukuki Perspektifler Dergisi, Sayı:3, İstanbul 2005, Sayfa: 223-238.
 28. “Yeni CMK’da Müdafiin Görevden Yasaklanması Hali ve Bunun Alman Hukukundaki Düzenlemesiyle Karşılaştırılması”, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran 2005, Yıl:11, Sayfa: 25 vd.
 29.  Türkiye Barolar Birliği’nin 4-5-6 Ocak 2005 tarihleri arasında düzenlemiş olduğu “Demokrasi ve Yargı” başlıklı sempozyumda “Yargının Demokratik Sistemlerle Konumu: Demokratik Bir Güç mü, Bürokratik Bir Hegemonya mı?”  konulu tebliğ,  TTB Yayınları:78, Ankara, Aralık 2005, Sayfa: 368- 384.
 30. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Hukuka Uygunluk Nedenleri, Hukuk ve Adalet Dergisi, Yıl:2, Sayı:5, Nisan 2005, Sayfa: 42-60.
 31. “Ekonomik Suçlar ve Ekonomi Ceza Hukuku” Güncel Hukuk Dergisi, Kasım 2005, Sy. 23, Sayfa: 18-21.
 32. “Kusurluluk Prensibi Açısından Azmettirenin Ceza Sorumluluğu” İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 2005, Cilt LXIII, Sy. 1-2, Sayfa: 57-112.
 33. “CMK kapsamında Bilirkişilik ve Adli Tıp Kurumu’nun Yeri”, 13. Ulusal Adli Tıp Günleri, Adli Tıp Kurumu Yayınları-17, Kasım 2006, Sayfa:42-154.
 34.  “TCK’nın 301. Maddesi’ni Tartışırken”; Hukuki Perspektifler Dergisi, Sy. 8, Eylül 2006, Sayfa: 6-7.
 35. “Das neue türkische Strafgesetzbuch, Allgemeiner Teil”, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, Volume: 38, No: 55, 2006, Sayfa: 35- 48.
 36. “5237 Sayılı TCK’daki Yeni Düzenlemeler Işığında Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Ceza Sorumluluğu”; İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği tarafından 12-13 Ekim 2006 tarihlerinde düzenlenen Yüksek Teknoloji Tıbbi ve Hekim – Hasta İlişkisi, Uluslararası Katılımlı 2. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul 2006, Sayfa: 203-220.
 37. “İrade Dışı Tıbbi Müdahalelerden Kaynaklanan Ceza Hukuku Sorunlarına Genel Bakış”; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı ile Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından 1-5 Kasım 2006 tarihlerinde düzenlenen 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı, İstanbul 2006, Sayfa: 92-93.
 38. Avukatların Görev Suçları ve Yargılama Rejimi, İstanbul Barosu Dergisi Ceza Hukuk Özel sayısı, Ocak 2007, Sayfa:13-41.
 39. “Terör Suçları”, XIV. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi (21- 24 Mart 2007), XIV. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi’nin Kongre Kitabı, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği, İstanbul, 2007, Sayfa:11-29.
 40. “Türk ve Alman Hukuklarında Avukatların Tabi Olduğu Disiplin Yargılamaları”, Dr. Şükrü ALPARSLAN’a Armağan, İstanbul Barosu ve Türk Ceza Hukuku Derneği, Mayıs 2007, Genel Yayın Sıra No: 55, Sayfa: 471-487.
 41. Adli Tıp Kurumunun 17-21 Ekim 2007 tarihleri arasında düzenlemiş olduğu 14. Ulusal Adli Tıp Günleri, “Ölüm ile Biten Yaralama Olgularında Olay ile Ölüm Arasında İlliyet Tespiti”(Panel 2) ve “Moleküler Genetik İncelemelerde Karşılaşılan Sorunlar”(Panel 3) panelist, Adli Tıp Kurumu Yayınları-19, Sayfa:89-120.
 42. “Organ Bağışında Modeller; Etik ve Ceza Hukuku Açısından Yorumlanması”, Organ ve Doku Naklinde Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sorunları, 1. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongre Bildiri Kitabı, İstanbul 2007, Sayfa: 923-938.
 43. “TCK ve Sağlık Mevzuatımızda Organ Nakli ve Organ Bağışından Kaynaklanan Sorunlar”, A’dan Z’ye Sağlık Hukuku Sempozyum Notları, Organ Bağışı ve Organ Naklinde Yasal Sorunlar Paneli, İstanbul Barosu Yayınları, 2007, Sayfa:293-298.
 44. “Spor Karşılaşmalarında Şiddetin Önlenmesi”, Fenerbahçe Spor Kulübü 100. Yıl Spor ve Bilim Kongresi, İstanbul 2007, Sayfa:30-34.
 45. “Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi”, Kolluk görevleri Açısından TCK- CMK Semineri ve 5681 Sayılı Kanunla Değişen Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 12, Temmuz 2007, Sayfa: 60- 63.
 46. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Bülteni İlk Önsöz.(Yıl:3 Sayı:5 Ocak 2008)
 47. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Bülteni 1. Önsöz. (Yıl:3 Sayı:6 Temmuz 2008)
 48. “Ceza Ve Ceza Yargılama Hukukunda Özel Yaşam”,Özel Yaşamın Gizliliği Paneli, 18 Ekim 2008, TTB Yayını 154, Sayfa:100-109.
 49.  Moleküler Genetik İncelemenin Ceza Muhakemesi Hukuku Bağlamında Analizi”, Türk Tıp Etiği Ve Hukuku Araştırmaları Yıllığı, Ekim 2008, Sayfa: 53-62.
 50. .“5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki Devlete Karşı Suçların Genel Olarak Değerlendirilmesi”, Türk Ceza Kanunu’nun 2 Yılı Teori ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, TCHD Yayını 10, 2008, Sayfa: 504-515.
 51. “İşkence ve Eziyet Suçu”, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Armağanı, TCHD, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Ankara, Şubat 2008, Sayfa: 1023- 1041.
 52.  Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi”, Polise Görev, Yetki ve Sorumluluk Veren Mevzuat Uygulamaları Eğitim Projesi(MUYEP) Tebliğleri – 2, EGM Yayınları Katalog No:444, Eğitim Dairesi Başkanlığı Yayın No:43, 2008 – Ankara, Sayfa:405-418.
 53. “Dava Zamanaşımı-Lehe Kanun-Aleyhe Bozma Yasağı”, Uğur Alacakaptan’a Armağan, İstanbul Bilgi üniversitesi Yayınları, 2008, Cilt 1, Sayfa: 527-538. (KARAR TAHLİLİ)
 54. “Askeri Ceza Yargılaması’nda Müdafiin Hukuksal Konumu”, Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türk Ceza Ve Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul Barosu Yayınları, 2008, Sayfa: 357.
 55. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Bülteni 2. Önsöz.( Yıl:4 Sayı:7-8 Ocak-Temmuz 2009)
 56. “Türk Ceza Hukuku’nda Yüz Kavramı”, Yüzle Yüzleşme, Adli Tıp Kurumu Yayınları          No.20, 2009, Sayfa: 13-17.
 57. “Bankacılık Suçlarının Genel Tasnifi ve Kredi Dolandırıcılığı”,  Banka ve Finans Hukuku, İstanbul Barosu Yayınları, Mart 2009 İstanbul, Sayfa: 139-147.
 58. “Attitudes of The Turkish Medical Profession and Jurist Towards New Turkish Legislation Concerning Body Examination Without Consent in Criminal Procedure”, Romanian Society of Legal Medicine, 2009, 17(1), 139-146. (Beden Muayenesi) (İnci HOT, Hanzade DOĞAN, Coşkun YORULMAZ ile birlikte.)
 59. “İdari Ceza Hukuku’nun Doğuşu ve Hukuk Düzeni İçindeki Yeri – Suç – Kabahat Ayrımı – İdari Ceza Hukuku’nun Temelleri”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen İdari Ceza Hukuku Sempozyum Kitabı, Seçkin Yayınları 2009, Sayfa: 27-36.
 60. “Terminal Dönemdeki Hastalar ve Ceza İnfaz Hukuku Bağlamında Hapis cezasının Ertelenmesi”, Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Bülteni, Yıl:4, Sayı:7-8 Ocak-Temmuz 2009, Sayfa: 46-49.
 61. “Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması”, Ceza Muhakemesi Kanununun 3 Yılı Teori Ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, TCHD Yayınları 11, Haziran 2009, Sayfa: 349-368.
 62. “Suç Politikasının Ana İlkeleri Bağlamında Çek Kanunu Tasarı Taslaklarının Değerlendirilmesi”, Manisa Barosu Dergisi, Temmuz 2009, Sayı 110, Sayfa: 51-68.
 63. “Şüpheli, Tutuklu ve Hükümlünün Sağlık – Tedavi Hakkı”, Panel Notları, İstanbul Barosu Yayınları 2009, Sayfa:11-20.
 64. “Hukuk, Siyaset ve İnsan “, Panel Notları, İstanbul Barosu Yayınları 2009, Sayfa: 39- 48.
 65. “Ötanazi ve Yaşam Destek Ünitelerine Bağlı Hastaların Durumu”, 21. Yüzyıl Başında Yaşama Destek Tedavileri Etik ve Hukuksal Yönler, 2. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi Bildiri Kitabı, Ekim 2009, Sayfa: 85-92.
 66.  Etik ve Hukuksal Açıdan (Kamu Görevlisi) Hekimlerin İşlediği İrtikap Suçu”, 21.    Yüzyıl Başında Yaşama Destek Tedavileri Etik Ve Hukuksal Yönler, 2. Uluslararası Tıp Etiği Ve Tıp Hukuku Kongresi Bildiri Kitabı, Ekim 2009, Sayfa: 721-747.
 67.  İnsan Üzerinde Deney”, Yüksek Riskli Hastaya Yaklaşım Etik ve Hukuksal Boyutlar Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyumu Bildiri Kitabı, Aralık 2009, Sayfa: 71-76.
 68. Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türk Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku 2. Kitap Önsöz. (2010)
 69. “Beden Muayenesi”, İstanbul Kültür Üniversitesi Fasikül Aylık Hukuk Dergisi (CEHAMER),Yıl:2, Sayı:7, Haziran 2010, Sayfa:25-28.
 70. “Ceza Hukuku Boyutuyla Epilepsi ve Demans”, Klinik Aktüel Tıp NöroPsikiyatri    Forumu, Cilt :4, Sayı:1, Eylül-Aralık 2010, Sayfa:14-16.
 71. “Nurse-Focused Ethical Solutions To Problems In Organ Transplantation”, Nursing Ethics, November 2010, 17(6), 705-714.
 72. “Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması”, Max Planck- Institut Criminal Law in the Global Risk Society (Hans-Heinrich Jescheck), Risk Altındaki Global Dünya Toplumu ve Ceza Hukuku, Bahçeşehir Üniversitesi, Prof. Dr. H.c. mult. Hans- Heinrich Jescheck Onuruna 27-29 Eylül 2009 Tarihlerinde İstanbul’da Düzenlenen Kolokyumun Kitabı, Ocak 2011.
 73. Türk Ceza Kanunu’nda Yer Alan Basın Yayına İlişkin Bazı Hükümlerin Genel Olarak Değerlendirilmesi”, İstanbul Kültür Üniversitesi Fasikül Aylık Hukuk Dergisi (CEHAMER), Yıl:3, Sayı:14, Ocak 2011, Sayfa:14-30.
 74.  Türk Ceza Mevzuatındaki Temel Düzenlemelere Psikiyatristlerin Fail ve Uzman Sıfatı Kapsamında Genel Bakış”, Türk Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Araştırmaları Yıllığı, Ekim 2011-2012-2013, Vol.4-5-6, Sayfa: 149-174.
 75.  Klinik Araştırmalarda Etik Kurul Üyelerinin Cezai Sorumluluğu”, Türk Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Araştırmaları Yıllığı, Ekim 2011-2012-2013, Vol. 4-5-6, Sayfa:389-404.
 76.   “Sır Saklama Yükümlülüğü Kapsamında Hastaya Ait Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Yayma Suçu”, Pi Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi Yaz 2011 Sayısı, Sayfa No:44-47.
 77. 22-25 Haziran tarihleri arasında Çanakkale’de gerçekleştirilen İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı ve Dermatoloji Akademisi Derneği’nin ortaklaşa düzenledikleri 9. Prof. Dr. Faruk Nemlioğlu Dermatolojide Gelişmeler Sempozyumunda “Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar Suçu ve Bu Yolla Bulaşan Hastalıkların Ceza Hukuku Açısından İrdelenmesi ve Bu Kapsamda Mağdur Çocukların Ceza Yargılamasındaki Özel Konumu – Bu Süreçte Hekimlerin Hak Ve Yükümlülükleri Bağlamında Karşılaştıkları Birtakım Olası Hukuksal Sorunlar”, Dermatolojide Gelişmeler 9. Kitabı, Sayfa:323-348,2011.
 78.  Aleyhe Bozma Yasağı – Kesin Hükmün Engelleyici Etkisi – Lehe Yasa Kuralının        Uygulanması – Somut Cezanın Saptanmasında Alt Sınırdan Uzaklaşılması”, Prof. Dr. Köksal Bayraktar Armağan kitabında yayınlandı. Beta Yayınları, Ekim 2011, Cilt 1, sayfa:271-285.
 79. 17 Kasım 2011 tarihinde Türkiye Bankalar Birliğinin düzenlemiş olduğu “Ceza Hukuku Açısından İnternet Bankacılığı Uygulamaları” panelinde, “İnternet Vasıtasıyla Yapılan Dolandırıcılık Girişimlerinin Ceza Hukuku Açısından Değerlendirilmesi” konulu tebliğ sundum. (Türkiye Bankalar Birliğinin Dergisinde Yayınlanacak.)
 80. 25 Kasım – 01 Aralık 2011 tarihleri arasında Türk Nöroloji Derneği tarafından düzenlenmiş olan 47. Ulusal Nöroloji Kongresi’nde Adli Tıp ve Malpraktis Çalıştayın’da, “Nöroloji Uzmanlarının Bilirkişilik Sıfatıyla Adli Bilimler Bağlamındaki Rolleri” konulu tebliğ sundum.Türk Nöroloji Dergisi, Yıl:2012, Cilt:18, Sayı:2, Sayfa: 46-53.
 81.  18 – 19 Şubat 2012 tarihlerinde Türk Ceza Hukuku Derneğinin düzenlemiş olduğu “Anayasa ve Ceza Hukuku” konulu çalıştayda, “Yargı Bağımsızlığı” konusunda katıldım. Türk Ceza Hukuku Derneği Yayını, Suç ve Ceza Hukuku Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran 2012, Sayı:2, Sayfa:105-123.
 82.  Türk Ceza Kanununda Yer Verilen Bilişim Alanındaki Suçlar ve Yargı Kararları Işığında Karşılaşılan Sorunlar” konulu makalem, Prof. Dr. Füsun Sokullu Akıncı’ya Armağan kitabında yayınlandı. LXXI, Vol 2, İstanbul 2013, sayfa.855-890.
 83. “Hasta veya Hasta Yakını Tarafından Hekime Yönelik Gerçekleştirilebilecek Şiddet Vakalarında Karşılaşılabilecek Olası Ceza Hukuku Sorunları”, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi:78, Hekimlik Uygulamalarının Adli Tıbbi Güncellemesi Sempozyum Kitabı, Yıl:2012, Sayfa:71-85.
 84. “Bilişim Sistemleri Yoluyla Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar Fiillerinin Ceza Mevzuatımız Açısından Değerlendirilmesi ve Bu Bağlamda Çocukların Korunmasına Yönelik Görüş ve Öneriler”, Legal Hukuk Dergisi, Cilt:11, Sayı:121, Ocak 2013, Sayfa:3-20.
 85. “Ceza Yargılamasında Katılanın, Aynı Zamanda CMK 45. Maddede Öngörülen Kişilerden Biri Olması Halinde, Tanıklıktan Çekinme Hakkını kullanıp Kulanmayacağı Sorunu”, Prof. Dr. Nur Centel Armağanında yayınlandı. 2013, V.19, N.2, sayfa.191-209.
 86. 08 Aralık 2012 tarihinde Kemerburgaz Üniversitesinin düzenlemiş olduğu “Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun İş Dünyasına Etkileri” konferasında “TCK’nın Genel Esasları Işığında Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Yer Alan Suçlarda Şirket Yöneticilerinin Ceza Sorumluluklarına İlişkin Genel Bakış”, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun İş Dünyasına Etkileri Kitabı, Sayfa: 86-122.
 87. Yargı Kararları Işığında Ceza ve Hukuk Mahkemelerinin Hukuka Aykırı Yöntemlerle Elde Edilen Delillere Yaklaşımı – Suç ve Ceza Hukuku dergisi 2013 Sayı 2, sayfa. 177-303.
 88. 27 Mart – 28 Mart 2014 Tarihleri Arasında Gerçekleşen 1. Kamu İhale Hukuku Kongresi’nde Sunulan, “İhale Şartlarını ve Fiyatını Etkilemek Amacıyla Yapılan Açık veya Gizli Anlaşmalardan Kaynaklanan Ceza Sorumluluğu” Hakkında Tebliğ, ‘Kamu İhale Hukukuna İlişkin Tebliğler ve Makaleler’, Bilge Yayınevi, 1. Baskı, Kasım 2014, s.64-94.
 89. 10 Eylül – 11 Eylül 2015 Tarihleri Arasında Gerçekleşen 2.Kamu İhale Hukuku Kongresi’nde Sunulan “Tekliflerin Şartnamelere Uygunluğunun Değerlendirilmesi Safhasında Gerçekleştirilen Hileli Davranışlar Bağlamında İhaleye Fesat Karıştırma Suçu” Hakkında Tebliğ, ‘Kamu İhale Hukuku’na İlişkin Tebliğler ve Makaleler-2’, Aristo Yayınevi, 1. Baskı, Ekim 2016, sy.38-84.
 90. ‘Bankacılık Yöntemlerinin Kullanılması Kapsamında Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu”, Av. Serra Karadeniz ile birlikte, Prof. Dr. Seza Reisoğlu Armağanı, Ankara 2016/XII, sy.415-502..
 91. “Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler Şerhi”, Av. Serra Karadeniz(LLM) ile birlikte, Beta Yayınları 1. Baskı, İstanbul, Ocak 2017.
 92. İlaçların Tıbbi Müdahalede Kullanılmasından, Üretilmesinden, Satılmasından Kaynaklanan Suçlar Çerçevesinde Hekim, İlaç Üreticisi ve Eczacının Ceza Sorumluluğu”, Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach‘a Armağan, Seçkin Yayıncılık, 1. Baskı, Mayıs 2018, sy.387-415.
 93. “Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler Şerhi”, Av. Serra Karadeniz(LLM) ile birlikte, Beta Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, Mart 2021.
 94. “Medyadaki kadın cinayetlerinin veriliş şekli, kadına yönelik suç teşkil edici davranışları normalleştirmekte”, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Haber Ajansı tarafından yayımlanan “Göz Dergisi”, Sayı: 11/2020, sy.72-82.
 95. “Hukuk, Psikoloji ve Adli Bilimler Açısından Uzmanlar Eşliğinde Film İncelemeleri”, Prof. Dr. Fatih Selami MAHMUTOĞLU, Prof. Dr. Neylan ZİYALAR ve Klinik Psk. Ecenur TEMELLİ (Editörler), Seçkin Yayıncılık, 1. Baskı, Ocak 2022.
 96. Birden Fazla Hükümdeki Cezaların Toplanması”, Arş. Gör. Kazım Furkan AĞKUŞ ile birlikte, Suç ve Ceza Hukuku Dergisi, Haziran 2022, Cilt:15, Sayı: 2, sy.197-217.
Back To Top